Dział Nauczania

Dział Nauczania prowadzi sprawy związane z nadzorem i koordynacją procesu dydaktycznego, gospodarowaniem środkami funduszu pomocy materialnej studentów i doktorantów, funkcjonowaniem obiektów studenckich a także współpracuje z samorządem studentów i organizacjami studenckimi.

W skład Działu Nauczania wchodzą:

Dział Nauczania podlega Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich


dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,   pokój 121a
       +48 12 662 42 74
      +48 12 633 62 45
       recstud@urk.edu.pl   przyjęcia stron:

   wtorek: 10.00 - 12.00
   czwartek: 8.00 - 10.00


Kompetencje Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich

 • nadzór nad realizacją planów i programów studiów, gromadzenie dokumentacji dydaktycznej i sprawozdawczość w tym zakresie;
 • inspirowanie rozwoju kształcenia oraz modernizacji planów i programów studiów;
 • nadzór spraw związanych z akredytacją studiów;
 • nadzór rekrutacji na studia;
 • przygotowanie projektu organizacji roku akademickiego;
 • zatwierdzanie i nadzór rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz innych należności za działalność dydaktyczna;
 • nadzór organizacji praktyk studenckich krajowych i zagranicznych;
 • nadzór nad działalnością studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • nadzór nad studiami doktoranckimi,

Ponadto:

 • jest dysponentem środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • jest dysponentem środków w ramach tzw. kosztów wydzielonych, przeznaczonych na działalność naukową, kulturalną i sportową studentów i doktorantów oraz środków zabezpieczonych na działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów;
 • inicjuje i nadzoruje działania rozwojowe w zakresie różnych form kształcenia (np. studia międzyuczelniane, międzywydziałowe, zamiejscowe, itp.);
 • nadzór nad działalnością studiów podyplomowych;
 • inicjacja i nadzór nad działalnością studiów doktoranckich;
 • współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w zakresie kształcenia;
 • nadzór nad wprowadzeniem w Uczelni Karty Bolońskiej i ECTS;
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań oraz działalnością informacyjno-promocyjną w zakresie spraw związanych z działalnością dydaktyczną Uczelni;
 • nadzór nad realizacją budżetu podległych jednostek będących podmiotami wewnętrznego rozrachunku gospodarczego;
 • nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego w LZD Krynica;
 • nadzór procedur związanych z przyznawaniem studentom nagród Rektora z uczelnianego funduszu nagród;
 • merytoryczny, organizacyjny i finansowy nadzór nad gospodarką obiektami i innym mieniem Uczelni użytkowanym przez studentów;
 • współpracuje z samorządem studenckim i samorządem doktorantów oraz z innymi organizacjami studenckimi i doktoranckimi;
 • nadzoruje działalność agend studenckich;
 • jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska