Skład osobowy

dział nauczania

mgr Ewa Kliś-Brudny  

kierownik działu

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 105
telefon: 12 662 42 77
fax: 12 633 62 45

mgr inż. Jadwiga Adamczyk  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 104
telefon: 12 662 44 35

mgr inż. Agnieszka Goćko  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 39
telefon: 12 662 43 94

Biuro Rekrutacji, Programów Nauczania i Jakości Kształcenia

mgr inż. Iwona Fijałkowska  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 42 74
fax: 12 633 62 45

mgr inż. Mirosława Kubica  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 402
telefon: 12 662 44 35

mgr Edyta Musiał  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 21a
telefon: 12 662 44 35
fax: 12 633 62 45

 

  mgr inż. Iwona Fijałkowska - specjalista ds. administracji, rekrutacji i agend studenckich

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich, dziennik podawczy, rekrutacja na studia I i II stopnia, limity przyjęć, organizacje i agendy studenckie UR, regulamin studiów, opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


  mgr Mirosława Kubica - samodzielny referent ds. systemu USOS i systemu POL-on

Bieżące śledzenie zmian z zakresu dydaktyki w ustawie o szkolnictwie wyższym, rozporządzeniach MNiSW oraz Rektora uczelni. Praca z bazodanową aplikacją USOS; szkolenie pracowników dziekanatów w zakresie poprawności danych wprowadzanych do systemu USOS; obsługa systemu POL-on: eksport danych z systemu USOS do systemu POL-on, raporty zbiorcze z systemu POL-on, koordynacja prac nad sprawozdaniem z działalności uczelni; koordynacja prac nad separatywnością kosztów; szkolenia koordynatorów wydziałowych z zakresu obsługi USOS, karty przebiegu studiów, wzory dokumentów związanych z przebiegiem studiów, ewidencja studentów, zmiana nazwisk studentów, sekretarska obsługa senackiej komisji ds. nauczania.


  mgr Edyta Musiał - specjalista ds. rozliczeń dydaktycznych

Rozliczanie godzin dydaktycznych – pensum, godziny ponadwymiarowe, godziny wykonane na podstawie umowy o dzieło, plany i programy studiów, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS.

Biuro Wymiany Międzynarodowej

mgr Dominika Dankiewicz  

Kierownik Biura
specjalista

adres: al. 29 Listopada 52, 31-425  Kraków
pokój nr: XIII (2 piętro)
telefon: 12 662 42 03, 12 662 54 13
fax: 12 633 62 45

dr inż. Barbara Domagała  

samodzielny referent


mgr Natalia Kopczyńska  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 121a
telefon: 12 662 42 91
fax: 12 633 62 45

 

  mgr Dominika Dankiewicz - kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej


  mgr Natalia Kopczyńska - samodzielny referent ds. administracji, KRK i współpracy przy obsłudze studentów zagranicznych

obsługa studiów doktoranckich w języku angielskim, obsługa studentów zagranicznych, międzynarodowa promocja ogólnouczelniana, koordynacja prac w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia.


  dr Barbara Domagała - samodzielny referent ds. wymiany międzynarodowej

współpraca przy obsłudze studentów zagranicznych, ERASMUS+, wyjazdy


  Elżbieta Kugiel - samodzielny referent ds. wymiany międzynarodowej

współpraca przy obsłudze studentów zagranicznych, ERASMUS+

Biuro Pomocy Materialnej i Studentów Niepełnosprawnych

mgr Piotr Gibas  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 42 76
fax: 12 633 62 45

Marian Skoczeń  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 11
fax: 12 633 62 45

 

  mgr Piotr Gibas - samodzielny referent ds. pomocy materialnej dla studentów

Pomoc materialna dla studentów, stypendia , stypendium MENiS, kredyty studenckie, finansowanie Domów Studenckich i Stołówek, ewidencja studentów obcokrajowców, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS, nagrody Rektora UR, sekretarska obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej i koordynacja wypłat stypendiów w systemie ROR, akredytacja kierunków studiów.


  Marian Skoczeń - specjalista ds. bytowych studentów

domy studenckie, rozdział i koordynacja miejsc w domach studenckich, opieka zdrowotna studentów, opracowywanie zbiorczej deklaracji ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów, dla których Uczelnia zobowiązana jest płacić tę składkę, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS, system jakości kształcenia – ankietyzacja, udział w Odwoławczych Komisjach typendialnych, koła naukowe, inwentarz.

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

mgr Grażyna Wójcik  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 42 94
fax: 12 633 62 45

 

  mgr Grażyna Wójcik - kierownik

doradztwo zawodowe, pozyskiwanie ofert staży i pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, warsztaty z umiejętności miękkich, pozyskiwanie danych studentów i absolwentów poszukujących pracy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska