Skład osobowy

 

Dział Nauczania

 

  mgr Ewa Kliś-Brudny - kierownik
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 105 /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 42 77
      +48 12 633 62 45
       ewa.klis-brudny@urk.edu.pl


 

Biuro Rekrutacji, Programów Nauczania i Jakości Kształcenia

 

  mgr inż. Iwona Fijałkowska - specjalista ds. administracji, rekrutacji i agend studenckich
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 121a /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 42 74
      +48 12 633 62 45
       i.fijalkowska@urk.edu.pl
       recstud@urk.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich, dziennik podawczy, rekrutacja na studia I i II stopnia, limity przyjęć, organizacje i agendy studenckie UR, regulamin studiów, opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


  mgr Edyta Musiał - samodzielny referent ds. systemu USOS i systemu POL-on
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 104 /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 44 35
      +48 12 633 62 45
       e.musial@urk.edu.pl

Bieżące śledzenie zmian z zakresu dydaktyki w ustawie o szkolnictwie wyższym, rozporządzeniach MNiSW oraz Rektora uczelni. Praca z bazodanową aplikacją USOS; szkolenie pracowników dziekanatów w zakresie poprawności danych wprowadzanych do systemu USOS; obsługa systemu POL-on: eksport danych z systemu USOS do systemu POL-on, raporty zbiorcze z systemu POL-on, koordynacja prac nad sprawozdaniem z działalności uczelni; koordynacja prac nad separatywnością kosztów; szkolenia koordynatorów wydziałowych z zakresu obsługi USOS, karty przebiegu studiów, wzory dokumentów związanych z przebiegiem studiów, ewidencja studentów, zmiana nazwisk studentów, sekretarska obsługa senackiej komisji ds. nauczania.


  mgr Małgorzata Basior - specjalista ds. rozliczeń dydaktycznych
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 104 /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 42 75
      +48 12 633 62 45
       m.basior@urk.edu.pl

Rozliczanie godzin dydaktycznych – pensum, godziny ponadwymiarowe, godziny wykonane na podstawie umowy o dzieło, plany i programy studiów, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS.


  lic. Wojciech Gorgoń - samodzielny referent ds. studiów podyplomowych
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 42 /parter/
       +48 12 662 42 94
      +48 12 633 62 45
       w.gorgon@urk.edu.pl

obsługa studiów podyplomowych.


 

Biuro Wymiany Międzynarodowej

 

  mgr Dominika Dankiewicz - kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 116 /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 42 03
       d.dankiewicz@urk.edu.pl


  mgr Natalia Kopczyńska - samodzielny referent ds. administracji, KRK i współpracy przy obsłudze studentów zagranicznych
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 116 /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 42 60
      +48 12 633 62 45
       n.kopczynska@urk.edu.pl

obsługa studiów doktoranckich w języku angielskim, obsługa studentów zagranicznych, międzynarodowa promocja ogólnouczelniana, koordynacja prac w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia.


  Elżbieta Kugiel - samodzielny referent ds. wymiany międzynarodowej
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 116 /I piętro - Rektorat/
       +48 12 662 42 60
      +48 12 633 62 45
       recint@urk.edu.pl

współpraca przy obsłudze studentów zagranicznych, ERASMUS+


 

Biuro Pomocy Materialnej i Studentów Niepełnosprawnych

 

  mgr Piotr Gibas - samodzielny referent ds. pomocy materialnej dla studentów
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 42 /parter/
       +48 12 662 42 76
      +48 12 633 62 45
       p.gibas@urk.edu.pl

Pomoc materialna dla studentów, stypendia , stypendium MENiS, kredyty studenckie, finansowanie Domów Studenckich i Stołówek, ewidencja studentów obcokrajowców, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS, nagrody Rektora UR, sekretarska obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej i koordynacja wypłat stypendiów w systemie ROR, akredytacja kierunków studiów.


  Marian Skoczeń - specjalista ds. bytowych studentów
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 42 /parter/
       +48 12 662 44 11
      +48 12 633 62 45
       ruskocze@cyf-kr.edu.pl

domy studenckie, rozdział i koordynacja miejsc w domach studenckich, opieka zdrowotna studentów, opracowywanie zbiorczej deklaracji ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów, dla których Uczelnia zobowiązana jest płacić tę składkę, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS, system jakości kształcenia – ankietyzacja, udział w Odwoławczych Komisjach typendialnych, koła naukowe, inwentarz.


 

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

 

  mgr Grażyna Wójcik - kierownik
       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,     pokój 42 /parter/
       +48 12 662 42 94
      +48 12 633 62 45
       g.wojcik@urk.edu.pl

doradztwo zawodowe, pozyskiwanie ofert staży i pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, warsztaty z umiejętności miękkich, pozyskiwanie danych studentów i absolwentów poszukujących pracy.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska