Zadania

Do podstawowych zadań Działu Nauczania należy:

W zakresie spraw dydaktycznych:

 • prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych kierunków i specjalności
 • prowadzenie dokumentacji związanej z akredytacją studiów i centralnej ewidencji studentów
 • ewidencjonowanie planów i programów studiów, spraw dyscyplinarnych studentów
 • organizacja toku studiów i roku akademickiego
 • rozliczanie pensum i zlecanych zajęć dydaktycznych
 • informacja i sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych
 • przygotowywanie i koordynowanie rekrutacji na studia
 • ewidencja organizacji i agend studenckich oraz kół naukowych i innych form działalności studenckiej.

W zakresie spraw bytowych studentów i doktorantów oraz gospodarki funduszem pomocy materialnej:

 • przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego i jego bieżąca analiza w zakresie funduszu pomocy materialnej studentów i doktorantów, w porozumieniu z samorządem studentów i samorządem doktorantów
 • analiza kosztów kształcenia
 • koordynacja kwaterowania w domach studenckich
 • przygotowywanie i przedkładanie Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich do zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów dotyczących gospodarki funduszem pomocy materialnej
 • opracowywanie zbiorczej deklaracji ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem studentów obcokrajowców

Nadzór nad kierownikami domów studenckich sprawowany jest przez Kierownika Działu z upoważnienia Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.

W zakresie jakości kształcenia:

 • obsługa, monitorowanie i doskonalenie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia
 • opracowywanie zbiorcze analizy wyników badań ankietowych dla całej Uczelni
 • współpracuje z innymi jednostkami w zakresie aktualizowania informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni, jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów
 • gromadzenie dokumentacji Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska